Τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/6 ανακοίνωσε η Περσεύς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα σύγκλησης Α΄και Β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην από 1/6/2012 Πρόσκληση.

 

Αναλυτικά:

1) Εγκριθήκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011).

3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του Κο. Ιωάννη Τολιόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381) και αναπληρωματικής της Κα.Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 23811), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρίας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Αποφασίστηκε ομόφωνα, η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.