Τη μη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου Δ.Σ. καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκριναν οι μέτοχοι της Βογιατζόγλου κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.277.601 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 83,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.277.601 υπέρ και 0 κατά, οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:

1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς τροποποιήσεις ή παρατηρήσεις.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011).

3. Εγκρίθηκε η  πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011.

4. Για τον έλεγχο της χρήσης 2012 καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 166 και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2012.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και αποφάσισε να καταβάλλει παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2012 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες  καθώς και το ύψος των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης.

6. Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο  23α  του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές , προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Αποφασίστηκε η καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία και ειδικότερα το ποσό των 18.000 ευρω μεικτά μηνιαίως στον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου και 8.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως στην κ. Αννα Βογιατζόγλου. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να αποφασίσει για τον καθορισμό του ποσού των  20.000 ευρώ ως αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος έγκριθηκε η καταβολή αμοιβών σε στελέχη και ανεξάρτητους συνεργάτες της εταιρίας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.

8. Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και καθορίσθηκαν οι ιδιότητες των Μελών. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους είναι οι εξής :

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ,Εκτελεστικό μέλος
Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος ,Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Τσεπερης του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Γιαννουλόπουλος  του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Εκλέχθηκε νέα Ελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου  37 και επομ του Ν. 3693/2008 , η οποία αποτελείται από τους :

1. Ανδρέα Σταμόπουλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου,  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

3. Δημήτρη Γιαννουλόπουλο , Μη εκτελεστικό μέλος

10. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρω 1.012.000,00 ευρω από τον λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,60 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,76 ευρώ και συγχρόνως ισόποση μείωση με επιστροφή στους μετόχους 0,16 ευρώ ανά μετοχή μετά την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση όλων των κατά νόμον διατυπώσεων. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γνωστοποιηθεί όπως προβλέπεται. Η Γενική Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της παρούσης αποφάσεως και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται.

11. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

12. Εγκρίθηκε με την διαδικασία που θα επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Organizer Stores A.E.

13. Εγκρίθηκε η αύξηση του κατώτερου αριθμού των Μελών από τρία (3) μέλη σε επτά (7) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.

14. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω της ενάρμονισής του με το Νόμο 3884/2010 και ειδικότερα η τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, η διαγραφή των άρθρων 27, 29, 40-43 και η θέση νέου άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθμηση όλου του καταστατικού. Η γενική συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση για την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται.