Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, η διάθεση των κερδών και η μη καταβολή μερίσματος εγκρίθηκαν κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελβάλ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Παράλληλα, απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση.

 

Επιπλέον, εκλέχθηκε το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων, επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής της Εταιρίας, η ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε ενώ εγκρίθηκε η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάσθηκαν από τη διοίκηση οι δραστηριότητες του Ομίλου και τα  οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, ενώ συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2012 καθώς και οι προοπτικές του τρέχοντος έτους.

 

Αναφορικά με την πορεία της Εταιρίας το 2011, ο όγκος των πωλήσεων ανήλθε στους 232 χιλ. τόνους, έναντι 222 χιλ. τόνους το 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά κατά 15,12%, με την αύξηση να οφείλεται, εκτός από τη μεγέθυνση του όγκου, και στην διευρυμένη ζήτηση που οδήγησε με τη σειρά της σε καλύτερες τιμές πώλησης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η ΕΛΒΑΛ παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 20,7 εκατ. ΕΥΡΩ σε σχέση με κέρδη ύψους 11,5 εκατ. ΕΥΡΩ το 2010. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ΕΥΡΩ αυξημένα κατά 45,33% σε σχέση με το 2010 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ΕΥΡΩ.

 

Σε επίπεδο Ομίλου, ο τομέας έλασης εμφάνισε ικανοποιητική ανάπτυξη με υψηλούς όγκους πωλήσεων εκμεταλλευόμενος τις ανοδικές τιμές που διαμορφώθηκαν στις Ευρωπαϊκές αγορές, ενώ αντίθετα ο τομέας διέλασης εξακολούθησε να είναι πιεσμένος λόγω των προβλημάτων στην Ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο της οικοδομής. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 82,4 εκατ. ΕΥΡΩ αυξημένα κατά 20,5% σε σχέση με την περσινή χρήση, τα κέρδη προ φόρων σε 23,0 εκατ. ΕΥΡΩ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 17,4 εκατ. ΕΥΡΩ.

 

Σχετικά με τις εξελίξεις του τρέχοντος έτους και με βάση τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Όμιλος εμφάνισε κάμψη στα αποτελέσματα του κυρίως λόγω της συγκυριακής μετάθεσης παραγωγής και πωλήσεων προς το δεύτερο τρίμηνο, της σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους από εξωγενείς παράγοντες (αυξημένη τιμή φυσικού αερίου και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, αυξημένο κόστος μεταφοράς των προϊόντων, υψηλά επιτόκια, κλπ.) και τη συνεχιζόμενη καθίζηση της Ελληνικής αγοράς στο κλάδο των κατασκευών (τομέας διέλασης).

 

Ο Όμιλος συνεχίζει και στη χρήση 2012 τις προσπάθειές του για τη διατήρηση υψηλών όγκων πωλήσεων, συγκράτησης του κόστους παραγωγής και ενίσχυσης της ρευστότητας.