Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Byte που πραγματοποιήθηλε σήμερα 28 Ιουνίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη Συνέλευση παρέστησαν 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες (11.782.949) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.00 ), δηλαδή παρέστη ποσοστό 74,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων.

Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2011 έως 31/12/2011, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011.

2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστι-κής χρήσεως από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτι-κός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκρι-μένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012, οι: 

α) Βασίλειος Πάλμος του Ηλία (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 33311),  ως τακτικός ελεγκτής και β) Κωνσταντίνος Αποστόλου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 32901), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Αντήνορος  αριθμ. 16-18 εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία <<ΑCTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 164). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2011.

4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και μετόχων κατά την λήξασα οικονομική χρήση  και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

5.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

6.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.