Τη μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φιερατέξ που συγκλήθηκε σήμερα 28/6 στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.324.738 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 61,986% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

 

Επί του 1ου θέματος

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, τις αντίστοιχες ενοποιημένες καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.
 

Επί του 2ου θέματος

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.


Επί του 3ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011.

 

Επί του 4ου θέματος

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει θητεία για μια πενταετία, με λήξη της θητείας του την 30/06/2017 και θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Τζέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου,

Ανεζουλάκη Ελένη του Δημητρίου,

Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,

Κάνουρας Απόστολος του Αντωνίου,

Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος
 

Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του από το Ν.3091/2002) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, και στα πλαίσια εφαρμογής του υιοθετημένου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον ΣΕΒ, ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μέλη, από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω τρία (3) μέλη :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,

Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Τέλος εξέλεξε τη νέα Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:

Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,

Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Ως Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2017, εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

 

Επί του 5ου θέματος

Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2012 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο. Αθανάσιο Τσαγγάλη του Αποστόλου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30631 και σαν αναπληρωματικό τον κο. Χρήστο Παπαδημητρίου του Στέφανου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25191, κατοίκους Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 31 & Πατρ. Κυρίλλου  Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54 627.
 

Επί του 6ου θέματος

Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30/06/2013 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

 

Επί του 7ου θέματος

Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2012.

 

Επί του 8ου θέματος

Ενέκρινε Σύμβαση Μίσθωσης της οποίας το πλήρες κείμενο είναι αναρτημένο στο site της εταιρίας από την δημοσίευση της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.