Την έγκριση της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 100 εκατ. ευρώ με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Σιδενόρ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η Γ.Σ. αποφάσισε επίσης την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα. 

 

Παρέστησαν δεκαέξι μέτοχοι που εκπροσωπούν 67.246.059 μετοχές επί συνόλου 96.243.908 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,87% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

 

1.    Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

 

2.    Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

 

3.    Την εκλογή ως ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρίας “PriceWaterHouseCoopers” και τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2012 με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά τους (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.369.596 (ήτοι 98,70%), ψήφοι κατά 835.673 (ήτοι 1,24%), απείχαν 40.790 (ήτοι 0,06%).

 

4.    Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΟ ΜΗΛΙΟ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΛΙΤΖΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 67.180.307 (ήτοι 99,90%), ψήφοι κατά 65.752 (ήτοι 0,10%)).

 

5.    Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Γεωργίου Πασσά, Ιωάννη Οικονόμου, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 67.180.307 (ήτοι 99,90%), ψήφοι κατά 65.752 (ήτοι 0,10%)).

 

6.    Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 67.237.868 (ήτοι 99,99%), απείχαν 8.191 (ήτοι 0,01%)).

 

7.    Την έγκριση της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€ 100.000.000), με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες. (Ψήφισαν: 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 67.246.059 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων))  

 

8.    Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.