Εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στη συνέλευση παρέστησαν δύο μέτοχοι που εκπροσωπούν 99.039.856 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,76% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

 

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

 

3. Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» ως ελεγκτή και των Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και την έγκριση της αμοιβής τους.

 

4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος.

 

5. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος.

 

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

 

7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.