Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς, κατά τη σημερινή 620η/28.6.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ».

- Ενέκρινε την ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία «T-FUNDS ΑΕΔΑΚ» από την εταιρεία «ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ».

- Eνέκρινε την τροποποίηση της απόφασης της EK 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ 834/6.5.2009), βάσει της οποίας η προθεσμία υποβολής στην ΕΚ της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρατείνεται για ένα μήνα, ήτοι έως την 31.7.2012.

- Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΜΠΡΟΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1. (δ) του άρθρου 39 του ν. 3606/2007.

- Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της εταιρείας «I-DEAL ΑΕΠΕΥ» κατόπιν σχετικού αιτήματός της.

- Επέβαλε πρόστιμο 75.000 ευρώ στην εταιρία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ» διότι δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011, που δημοσιεύτηκαν στις 9.3.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» διότι δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009, που δημοσιεύτηκαν στις 31.3.2010, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμο 4.000 ευρώ στην εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP AE» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής μετόχου της, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΠΑΕ» διότι προέβη σε δημόσια προσφορά μετοχών χωρίς να έχει δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, κατά παράβαση του ν. 3401/2005.

- Επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στην εταιρία «ALLIANZ ΑΕΔΑΚ» για ελλιπή ενημέρωση των μεριδιούχων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της.

- Επέβαλε πρόστιμο 1.500 ευρώ στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, μέτοχο της εταιρείας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007.