Την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΥΦ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη Γ.Σ. παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.782.065 μετοχές-ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,14% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,
 
Αναλυτικά οι αποφάσεις ήταν οι εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011.
 

3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, την Ελεγκτική Εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα προκύψει από διαπραγμάτευση και για αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
 

4. Ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωσε την ιδιότητα του νέου ανεξάρτητου μέλους, κυρίου Μιχάλη Σιώψη. Επίσης επιβεβαίωσε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

 

5. Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2012.

 

6. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 και 35 του καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις των πρόσφατων νομοθετημάτων.

 

7. Επί του 7ου θέματος «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις», δόθηκαν πληροφορίες από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.