Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σαραντόπουλος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, κατά τη γενική συνέλευση ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

 

Για το 1ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού. 

 

Αναφορικά με τη διάθεση κερδών της χρήσης 2011, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους με ψήφους υπέρ 3.291.471 (78,7160% του Μετοχικού Κεφαλαίου και 99,8985% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. Μετοχικού Κεφαλαίου) και ψήφους κατά 3.345 (0,08% του Μετοχικού Κεφαλαίου και 0,1015% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. Μετοχικού Κεφαλαίου). 

 

Για το 2ο Θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2011. 

 

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. 

 

Για το 4ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την από 31 Μαρτίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αντικαταστάθηκε το παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. κα Χριστίνα Θ. Σαραντοπούλου από τον κο Χρήστο Θ. Σιψή. 

 

Για το 5ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους κ.κ. Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. 

 

Για το 6ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2012 τον Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 και αναπληρώτη Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. 

 

Για το 7ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.