Την επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ενέκρινε ομόφωνα η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Pasal που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/6, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη Γ.Σ. παραστάθηκαν 2 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.857.731 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 65,86% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

 

1α. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2011 έως 31.12.2011)

1β.Τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011).

3. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Γεωργίου Τσιώλη και του κ. Αντωνίου Παπαγιάννη, ως Αναπληρωματικού Ελεγκτού.

4. Tις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και το όριο των αμοιβών που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.

5. Τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν  εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

6. Τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

7. Την επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.