Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕΜ αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ετήσια γενική συνέλευση της εισηγμένης που συνήλθε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 21.560.061 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 71,84%. 

 

Αναλυτικότερα, επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι: 

 

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

 

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011. 

 

3. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2012 την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG, σύμφωνα με την προσφορά της. 

 

4. Επικύρωσαν την εκλογή του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποθανόντος Ανδρέα Κοντόπουλου. 

 

5. Εξέλεξαν ως νέο μέλος του Δ.Σ. τον κ. Σπυρίδωνα Κατωπόδη. 

 

Κατόπιν τούτου η νέα εννεαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 30.6.2014 θα είναι η εξής: 

 

Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος 

 

Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 

 

Γεώργιος Μεντζελόπουλος, εκτελεστικό μέλος 

 

Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

Δημήτριος Κυριακόπουλος, εκτελεστικό μέλος 

 

Ιωάννης Οικονόμου, εκτελεστικό μέλος 

 

Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

Χαράλαμπος Παπανικολάου, μη εκτελεστικό μέλος 

 

Σπυρίδων Κατωπόδης, εκτελεστικό μέλος 

 

6. Ενέκριναν αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρά αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες στην επιχείρηση. 

 

7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κκ. μετόχους.