Διορθώσεις λόγω παραδρομής στα δημοσιευμένα στοιχεία σε σχέση με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Έτους 2011, ανακοίνωσε η Νηρέας.

 

Στα Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2011 και συγκεκριμένα στα «Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες», στην Σημείωση 8(ε) «Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης», εκ παραδρομής αναγράφηκε για τον Όμιλο ποσό € 2.266.288 αντί του ορθού ποσού των € 2.695.763. Επίσης, εκ παραδρομής αναγράφηκε στην Σημείωση 43 «Συνδεδεμένα Μέρη» στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011, και συγκεκριμένα στις Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσίας του Ομίλου, το ποσό των € 2.201.248 αντί του ορθού ποσού των € 2.630.723, καθώς και στις «Συναλλαγές και αμοιβές διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών» της ίδιας σημείωσης, αναγράφηκε το ποσό των € 2.266.288 αντί του ορθού ποσού των € 2.695.763.

 

Οι διορθωμένες, ως προς τα ανωτέρω, οικονομικές καταστάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και της Εταιρείας. Η Σημείωση 8 (ε) «Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης», θα αναδημοσιευθεί αύριο Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, στις εφημερίδες «Αδέσμευτος Τύπος», «Χρηματιστήριο» και «Επίκαιρα» το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διορθώσεις δεν επηρεάζουν κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2011.

 

Νηρέας: Στο 29,761% το ποσοστό των πληρεξουσίων στη Γ.Σ.

 

Στο 29,761%, ήτοι  18.936.893 μετοχές, ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας που μπορούν να ασκηθούν κατά την τακτική γενική συνέλευσή της στις 29/6.

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: 

 

- Η μέτοχος και Νομική Σύμβουλος της εταιρείας, κα Λαμπρινού Μαρία κατέχει άμεσα 4.500 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,01% ενώ μέσω πληρεξουσίων κατέχει δικαιώματα ψήφου 3.842.046 ήτοι ποσοστό 6,035% (εμμέσως). 

 

- Οι κ.κ. Αλέξανδρος Αργυρός ή/και Δημήτριος Βυζάντιος ή/και Παναγιώτα Μπολτέτσου μέσω πληρεξουσίου κατέχουν 15.094.847 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 23,723% ( εμμέσως), με ρητή υπόδειξη ψήφου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης Νο 1,2,3,4,6,7,10 και με την δήλωση του εκπροσωπούμενου μετόχου ότι θα παράσχει ρητές οδηγίες ψήφου στους πληρεξουσίους για τα θέματα 5,8 και 9.