Την εκλογή ορκωτών ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση του 2012 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτεμπορική στις 28/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, η γενική συνέλευση έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

 
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011. 

 
3. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2012 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 29.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
 

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. 

 

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.