Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Έλαστρον στις 28/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

 

1.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2011. 

 

2.Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2011 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος. 

 

3.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2011. 

 

4.Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2012 και καθορίστηκε η αμοιβή τους. 

 

5.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2012. 

 

6.Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 

7.Εγκρίθηκε συναφθείσα σύμβαση στα πλαίσια του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20 

 

8.Εγκρίθηκε εξαγορά της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. 

 

9. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση. 

 

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.