Στις 12 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Mevaco, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας στις 6 Ιουλίου 2012, ενώ ως ημερομηνία αποκοπής καθώς και έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,90, ορίσθηκε η 4η Ιουλίου 2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.


Σημειώνεται ότι η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 7 Ιουνίου 2012, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 840.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,08 ευρώ, ήτοι από 0,90 ευρώ σε 0,98 ευρώ.


Αποφάσισε επίσης την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 840.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,08 ευρώ, ήτοι από 0,98 ευρώ σε 0,90 ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της εταιρείας.