Τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,45 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2011 ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια.

Το ανωτέρω μέρισμα, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,3375 ευρώ.


Ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε την 17.08.2012, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 21.08.2012 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα είναι η 27.08.2012, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.