Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως το ποσό των 26,2 εκατ. ευρώ, την αλλαγή της έδρας της εταιρείας, καθώς και τις αμοιβές του Δ.Σ. ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Sprider Stores που συνήλθε στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Πιο αναλυτικά, Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως το ποσό των 26,2 εκατ. ευρώ και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τη σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων. 


Επιπλέον, ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της εταιρείας, μετά την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012 και την ολοσχερή καταστροφή των κεντρικών γραφείων και αποθηκών στην Ανθούσα Αττικής. Ειδικότερα, ως νέα έδρα της εταιρείας ορίζεται η οδός Περικλέους 33-35, στο Χαλάνδρι Αττικής. 


Τέλος, η Γ.Σ. ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2011, συνολικού ύψους ευρώ 472.594,54 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ανά μήνα για κάθε μέλος.