Νέο διοικητικό συμβούλιο και τη μη διανομή μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της Γαλαξίδι, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου τέσσερεις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.


Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:


ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2011 (περίοδος 1.1. - 31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.


ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών, όπως παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεσή του, και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2011.


ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2011 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.


ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχομένωναπό αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2011 στο συνολικό ποσό των ευρώ88,0 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ118,0 χιλ.


ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2012 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Παυλόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στην ως ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.


ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, αποφασίσθηκε η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από τους κ.κ:
 

   1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου,

   2. Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης,

   3. Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη,

   4. Χριστίνα Δ. Τσιάρα,

   5. Ανθίπη Χ. Χιώτη,.


Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α/110/17.05.2002) ως ισχύει, ομόφωνα όρισε από τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τις κυρίες Χριστίνα Δ. Τσιάρα και Ανθίπη Χ. Χιώτη.


Ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάθεση των καθηκόντων θα αποφασιστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του.


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι την 29η Ιουνίου του έτους 2018.


Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη μη εκτελεστικό μέλος, Ανθίπη Χ. Χιώτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χριστίνα Τσιάρα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ως μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008 ως ισχύει.


ΘΕΜΑ 7ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρασταθέντες Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.