Το νέο διοικητικό συμβούλιο ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ, κατά την τακτική γενική συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 19 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 15.297.455 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45,936% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Η γενική συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα oι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έχουν ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2011,  καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

2. Απαλλάχθηκαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο Ορκωτός από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2011.

3. Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2012 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,  η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή,  και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός  της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 12.700 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων.

4. (α) Εγκρίθηκαν  οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2011, ύψους 84.639,49  ευρώ, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και 

(β) προεγκρίθηκαν  αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη  του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2012, ύψους 200.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω της επικείμενης λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2012), στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

(α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη
Σωτήριος Γαβριήλ
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος
Μιχαήλ Σίμας
Αθανασία Μαρούλη
Θεόδωρος Μέγγουλης
Ιωάννης Τσιτσιλώνης
Ευάγγελος Γαρμπής
Μιχαήλ Κοράλλης

(β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.
Δημήτριος  Μπούρλος
Βασίλειος Γκουρογιάννης
Ιωάννης Παπανδρέου

Η θητεία του νέου Δ.Σ.  θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2015.

6. Εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Παπανδρέου, Ευάγγελος Γαρμπής και Μιχαήλ Κοράλης, και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.