Τη μη καταβολή μερίσματος, λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος, νέο διοικητικό συμβούλιο και τροποποιήσεις του ομολογιακού δανείου της HSBC ενέκριναν οι μέτοχοι της Σιδεμπορικής Μακεδονίας, κατά την τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παρέστησαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι 7.881.880 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 78,819 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011  (1/1/2011 - 31/12/2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη-καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.


Θέμα 2ο: Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική  χρήση 2011.


Θέμα 3ο: Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) την εκλογή των κατωτέρω ελεγκτών της Εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ  με Α.Μ  ΣΟΕ 125  για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2012 και ως τακτικό ελεγκτή  τον ορκωτό ελεγκτή  ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  με Α.Μ  ΣΟΕ 12851  , και ως αναπληρωματικό ελεγκτή  τον ορκωτό ελεγκτή ΔΑΛΛΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ  με Α.Μ  ΣΟΕΛ 27021, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.


Θέμα 4ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά τη χρήση  2011, και ενέκριναν τις αμοιβές τους για τη χρήση 2012 καθώς και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά  μέλη του ΔΣ για την  περίοδο 01/07/2011  έως 30/06/2012.


Θέμα 5ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23   παρ. 1 του Κ.Ν  2190/20,  σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της  Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση  συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20.

                                   
Θέμα 6ο: Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι ) ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

 

1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ              

2) ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΛΙΟΣ            

3) ΔΑΝΙΗΛ  ΔΑΥΪΔ  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ                         

4) ΧΑΙΜ  ΜΩΥΣΗ  ΝΑΧΜΙΑΣ                                     

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ          

6) ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΫΣΗΣ             

7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ   ΜΑΡΙΟΥ     

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος                

9) ΑΒΡΑΑΜ  ΕΣΔΡΑΣ  ΜΩΫΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013.Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


Θέμα 7ο: Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

1)    ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ   - Μη  εκτελεστικό μέλος ΔΣ

2)    ΧΑΙΜ  ΜΩΥΣΗ  ΝΑΧΜΙΑΣ  -Μη  εκτελεστικό μέλος ΔΣ και

3)    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ


Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) οι τροποποιήσεις του ομολογιακού δανείου της HSBC.
Πιο συγκεκριμένα  η πρώτη τροποποίηση αφορούσε μείωση του ομολογιακού δανείου της HSBC από ευρώ 10.500.000 σε ευρώ 9.000.000  με την υπογραφή πρόσθετης πράξης και ταυτόχρονη σύναψη, ισόποσων της μείωσης, Συμβάσεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των ευρώ1.500.000.


Η δεύτερη τροποποίηση αφορούσε μείωση του ομολογιακού δανείου της HSBC από ευρώ 9.000.000 σε ευρώ 6.000.000 με την υπογραφή πρόσθετης πράξης και ταυτόχρονη σύναψη Συμβάσεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των ευρώ 2.000.000.