Σε 0,27 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της Ζάμπα για τη χρήση 2011, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 25% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,202500 ευρώ ανά μετοχή.

 
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2012. Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Record date ορίζεται η 6η Ιουλίου 2012.


Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2012 από την Τράπεζα EFG Eurobak Ergasias, ενώ η είσπραξη του μερίσματος είναι δυνατή μέχρι 31/12/2017.