Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καθώς της αποφάσεως του Δ.Σ. περί έναρξης των διαδικασιών απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου ενέκριναν οι μέτοχοι της Μοχλός, κατά την τακτική γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.720.806 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59.30% επί συνόλου 4.588.137 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.


Κατόπιν με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των παρισταμένων ψήφων (2.720.806 ψήφοι, ποσοστό 100% των παρόντων και 59,30% του μετοχικού κεφαλαίου) εγκρίθηκαν τα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2011 και της σχετικής εκθέσεως του Δ.Σ. ως και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.


Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.


Θέμα 3ο: Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού προσωρινού μέλους, ανασυγκρότηση σε σώμα,  επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.


Θέμα 4ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.


Θέμα 5ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 37 Ν. 3693/2008.


Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


Πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει στις 29/06/2015, και εκλέχτηκαν τα εξής μέλη: α)  Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά: Στέγγος Κων/νος του Ανδρέα, Στέγγου Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Στέγγος Γεώργιος του Κων/νου, Στέγγου Στυλιανή του Κων/νου,Στέγγου Μαριάννατου Κων/νου,  Κλαπαδάκης Αθανάσιος του Νικολάου και Λυρίγκος Κων/νος του Δημητρίου β) Ανεξάρτητα και μη Εκτελεστικά: Σβώλη Μαρία του Γεωργίου, και Παπαιωάννου Αλέξανδρος του Δημητρίου.


Θέμα 8ο: Έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. περί έναρξης των διαδικασιών απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της εταιρείας, για την εν συνεχεία εισφορά του κλάδου αυτού στην εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ.


Θέμα 9ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.


Θέμα 10ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2012, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.


Θέμα 11ο: Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.


Θέμα 12ο: Εδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ’ άρθρο 23α παρ. 1β & 5  Κ.Ν. 2190/1920.


Θέμα 13ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων.


Τέλος  το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης («Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008») κατόπιν σχετικής ομόφωνης απόφασης της Γ.Σ.  θα συζητηθεί στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12/7/2012.