Το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η τακτική Γ.Σ. της Κεραμεία Αλλατίνης στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,94 % των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 και 2011 παραμένει μηδενικός μετά την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου. Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες. Υφίστανται βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Alpha Bank ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των 792.403,61 ευρώ, με χρόνο πληρωμής την 31/12/2012, για τις οποίες συζητείται ήδη η παράταση του χρόνου αποπληρωμής με ορίζοντα τριετίας.

Οι ως άνω υποχρεώσεις προέρχονται από δάνειο της εταιρείας για την ανέγερση του συγκροτήματος κατοικιών της Θέρμης. Για το χορηγηθέν δάνειο δεν επιβαρύνθηκαν με προσημειώσεις τα εταιρικά ακίνητα, αλλά το γήπεδο επί του οποίου ανεγείρεται το συγκρότημα των κατοικιών και οι κατοικίες. Μη υπαρχουσών άλλων οφειλών της εταιρείας, δεν τίθεται σε διακινδύνευση η μεγάλη ακίνητη περιουσία της εταιρείας, η αξία της οποίας διατηρείται διαχρονικά και αυξάνεται ενόσω προχωρούν οι διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο πόλης. Η ένταξη αυτής θα επιτρέψει στην Διοίκηση να αξιοποιήσει και εκμεταλλευθεί την ακίνητη περιουσία κατά τον πλέον πρόσφορο και αποδοτικό τρόπο. Σημειώνεται ότι παραμένει η εγγύηση της εταιρείας για υπόλοιπο δανείου ποσού 39.102,64 υπέρ της άλλοτε θυγατρικής του Σταυροχωρίου Κιλκίς, το οποίο ουσιαστικά καλύπτεται πλήρως από την αξία των ακινήτων της εν λόγω εταιρείας.

Το έτος 2011, η εταιρεία μείωσε τις ζημίες της στο ποσό των 191.898,50 ευρώ, σε σχέση με τις ζημίες του έτους 2010 ανερχόμενες στο ποσό των 751.139,86 ευρώ. Η μείωση της ζημίας οφείλεται στα έσοδα από την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρεία «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΑΕ», στην οποία μετείχε κατά ποσοστό 51%.

Η εταιρεία μείωσε επίσης τις συνολικές δαπάνες του έτους 2011 στο ποσό των 37.134,15 ευρώ, ήτοι μειώθηκαν σε ποσοστό 4,45% σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2010.

Ειδικώς όσον αφορά την πώληση της συμμετοχής της εταιρεία μας στην «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΑΕ» η Διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι αποφάσισε την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της, ιδίως λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει και της εξ’ αυτού του λόγου δυσχέρεια για την κάλυψη της συμμετοχής της στην επένδυση, ενώ διατήρησε στην πλήρη κυριότητα της το εταιρικό ακίνητο (αγροτεμάχιο 110 στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης) το οποίο μισθώνεται μακροχρόνια για την λειτουργία του Φ/Β σταθμού.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τρία εκτελεστικά και τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με τριετή θητεία. Επίσης εξέλεξε και τα μέλη της επιτροπής ελέγχου του Ν. 3693/2008, με τριετή θητεία.

Κατά τα λοιπά, ενημερώθηκαν οι μέτοχοι ως προς την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης των εταιρικών ακινήτων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα γνωστοποιήθηκε ότι έχει ήδη ανατεθεί κατά τους νόμιμου τύπους από τον Δήμο Θεσσαλονίκης η Μελέτη Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), με την οποία θα θεσμοθετηθεί η ένταξη των γηπέδων του παλαιού Βιομηχανοστασίου της εταιρείας μας στο Σχέδιο Πόλεως και οι γενικοί όροι, υπό τους οποίους θα γίνει αυτό. 

Ωστόσο, αν και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν Πολεοδομικό-Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, στον οποίο εντάσσεται και η αξιοποίηση των ακινήτων μας, καθώς και η ανάπλαση της πέριξ περιοχής, ο οποίος βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών, και ως εκ τούτου το Σχέδιο συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση, στη φάση αυτή, λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ και του γενικότερου κλίματος, δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τον ακριβή χρόνο περαίωσης της Μελέτης, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των έργων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.