Τη μη υιοθέτηση μέτρων προς βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, κατά το άρθρο 47 του ν. 2190/1920 καθώς εκτιμάται ότι η εταιρεία θα ανακάμψει οικονομικά ενέκρινε η Γ.Σ. της ΔΙΧΘ η οποία έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου στα γραφεία της έδρας της, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παραστάθηκαν νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 2 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 28.464.394 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 94,38% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2011 – 31.12.2011 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 

Θέμα 2ο: Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2011 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.
 

Θέμα 3ο: Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του 2011.
 

Θέμα 4ο: Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012 καθώς και τις αμοιβές της.


Θέμα 5ο: Ανακοίνωσε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ κ.κ. Olga Novikova, κ. Βασίλη Κελτσόπουλου,  ο κ. Yuri Vinokurovσύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920  και επικύρωσε τον διορισμό των κ.κ. Βασίλη Κελτσόπουλου και Yuri Vinokurov ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 3 του ν.3016/2002.
 

Θέμα 6ο: Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Βασίλη Κελτσόπουλο, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος), Anita Subba Hamilton, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Yuri Vinokurov Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 

Θέμα 7ο: Ενέκρινε ομόφωνα τη μη υιοθέτηση μέτρων προς βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, κατά το άρθρο 47 του ν. 2190/1920 καθώς εκτιμάται ότι η εταιρεία θα ανακάμψει οικονομικά.


Θέμα 8ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2011 και προέγκρινε τις  αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2012.
 

Θέμα 9ο : Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση συγγενών εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
 

Θέμα 10ο: Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920
 

Θέμα 11ο  : Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.