Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2011 ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Ελφίκο, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Στην τακτική γενική συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (2.868.142 μετοχές επί συνόλου 4.492.190 μετοχών). 

Ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων ήταν 10 και οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί ως εξής:

- Εγκριση χωρίς καμία τροποποίηση των Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 01/01-31/12/2011, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2011 καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

- Εγκριση μη καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2011.

- Απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2011.

- Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ για έλεγχο της χρήσης 2012 και πρόταση για τον Τριάντο Κωνσταντίνο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.14931 ως τακτικό ελεγκτή και για τον Αναγιάννη Μιλτιάδη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.12671 ως αναπληρωματικό.

- Εγκριση των τακτικών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους:

Γεώργιο Κ. Κουλουλία

Γεώργιο Ι. Κουλουλία

Ιωάννη Γ. Κουλουλία

Γεώργιο Ν. Μαλαχία,(Ανεξάρτητο Μέλος)

Πελαγία συζ. Κ. Κουλουλία

Βασίλειο Δ.Αλεξόπουλο (Ανεξάρτητο Μέλος)

και διορισμός Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους: Ιωάννη Γ. Κουλουλία, Γεώργιο Ν. Μαλαχία,Βασίλειο Δ.Αλεξόπουλο