Την ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου με διετή θητεία καθώς και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ. της Elbisco που πραγματοποίθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν επτά (7) μέτοχοι δια των εκπροσώπων τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι 48.572.968 δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 53.760.000 δικαιωμάτων ψήφου, κατέχουν δηλαδή το 90,352% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31/12/2011, καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η έκθεση ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, δηλαδή με 48.572.968  ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου με διετή θητεία, ήτοι έως της 30/6/2014. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: 1) Έλενα Φιλίππου – Κουμαντάρου του Κυριάκου, 2) Δημοσθένη Ραμαντάνη του Αλέξανδρου, 

3) Αγλαΐα Σκλάβη του Ιωάννη, 4) Περικλή Μαζαράκη του Μιχαήλ – Γεωργίου, 5) Πέτρο Καραμπά του Κωνσταντίνου και 6) Χαράλαμπο Παρμάγκο του Βασιλείου. Η Γενική Συνέλευση όρισε τα τρία τελευταία μέλη ως ανεξάρτητα.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η προέγκριση της αμοιβής του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα προΐσταται της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του νόμου 3693/2008.

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί, με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί, με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του νόμου 3693/2008. Ορίσθηκαν ως μέλη της επιτροπής τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή οι κ.κ. Περικλής Μαζαράκης, Πέτρος Καραμπάς, και Χαράλαμπος Παρμάγκος ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η μη διανομή μερίσματος.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 48.572.968 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,352% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.