Η προγραμματισμένη για σήμερα 29/6/2012 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust Ανδρομέδα ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, ορίστηκε α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.11-31.12.11 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.11-31.12.11.

 

- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.

 

- Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

 

- Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης. 

 

- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

- Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

 

- Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 100 παλαιές, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

 

- α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού ευρώ 235.734,56, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο»  ποσού ευρώ 11.380.326,20 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

 

- Διάφορες ανακοινώσεις.