Στην ανακοίνωση της έγκρισης και διάθεσης του πληροφοριακού δελτίου δημόσιας πρότασης που ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, (ο “Προτείνων”) είχε απευθύνει στις 23 Μαΐου 2012 προς τους μετόχους της ΔΟΛ, προχώρησε η εταιρεία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά περίληψη των όρων της Δημόσιας Πρότασης και οι μέτοχοι της Εταιρείας πριν αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να αναγνώσουν όλους τους σχετικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

 

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 


Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα της “ALPHA BANK Α.Ε.” (ο “Διαχειριστής”), από τις 3 Ιουλίου 2012 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). 

Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 3 Ιουλίου 2012 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από τα γραφεία της ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 10252, Αθήνα, που ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος. 

Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο και από το διαδικτυακό τόπο της ALPHA BANK (www.alpha.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr). 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και στο πλαίσιο του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας (οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. 


Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης. 

 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 


Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») θα διαρκέσει από τις 3 Ιουλίου 2012 έως και τις 30 Ιουλίου 2012, μέχρι τη λήξη του ωραρίου του Διαχειριστή με το κοινό. 

 

4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 


Ο Προτείνων θα καταβάλει, τοις μετρητοίς το ποσό των 1,392 Ευρώ (το “Προσφερόμενο Αντάλλαγμα”), για την αγορά εκάστης (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερόμενης Μετοχής. Εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, θα αφαιρεθούν τα κατά νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους ποσά (φόρος εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, δικαιώματα εκκαθάρισης ΕΧΑΕ), ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 


Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στο κεφάλαιο 5 του Πληροφοριακού Δελτίου. 

 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006, ήτοι μέχρι και την 1 Αυγούστου 2012. 

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι μέχρι και τις 7 Αυγούστου 2012. 

Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου. 

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης). 

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.