Για την 27η Ιουλίου 2012 αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alsinco, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, αναφέρεται:

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALSINCO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALSINCO A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σήμερα 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Ναυπλίου αριθ. 8, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.293.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,55% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως για την 27η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο, αιτήσει μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Η μετ’ αναβολή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.