Τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε η Γ.Σ. της Yalco, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε 29/06/2012 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.112.575 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.141.370 κοινών ανωνύμων μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των 50.250 ιδίων μετοχών) ήτοι ποσοστό 61,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2011 – 31/12/2011.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.
 
3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.
 
4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2012 και αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2012 και το πρώτο τρίμηνο 2013 και την έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής συμμόρφωσης, το ποσό των 64.000,00 ευρώ.
 
5ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 280.000,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2011-30/06/2012 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 1/7/2012 - 30/6/2013 με ετήσια αμοιβή 252.000,00€, για δε τα λοιπά μέλη που θα παρέχουν υπηρεσίες εκτός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά μέλος το ποσό των 100.000 ευρώ ετησίως μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 253.500,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/07/2011-30/06/2012 και αποφασίστηκε η καταβολή του ποσού των 213.000,00€ ως ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/7/2012 - 30/6/2013.
 
7ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.
 

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.112.575 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. 

8ο Λοιπές ανακοινώσεις.
 

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα πέρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.