Την αγορά ιδίων μετοχών καθώς και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της MLS, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2012, με συμμετοχή 18 μετόχων που εκπροσωπούν το 70,86% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.798.856 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η συνέλευση ομόφωνα προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

 

1. Ενέκρινε τις  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-11/31-12-11 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε  τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.

 

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-11/31-12-11.

 

3. Εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-12/31-12-12 και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

4.Ένέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.

 

5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.

 

6. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της(ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10 ευρώ και κατώτατη 0.5 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα  μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ.

 

7. Ενέκρινε την αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη από τον Νικόλαο Κούλη ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ καθώς και από τον Δημήτριο  Κωνσταντούλα ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

8. Ενέκρινε την από 9-12-2011 καταρτισθείσα σύμβαση της εταιρίας με την CHAMIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED στην οποία ο Ιωάννης Καματάκης εμφανίζεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος.

 

9. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρίας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 3 μέχρι 13 συμβούλους.

 

10. Εξέλεξε, λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αρχομένη από σήμερα, απαρτιζόμενο από τους Ιωάννη Καματάκη του Νικολάου, Παρασκευή Ζαχαριάδου του Δημητρίου, Νικόλαο Κούλη του Ιωάννη, Παναγιώτη Χριστοδουλίδη του Θαλή, Δημήτριο Κωνσταντούλα του Βελισάριου, Παντελή Ατάρογλου του Στεφάνου ,Στέργιο Τριανταφυλλίδη του Ιωάννη και Ιωάννη Ζάννα του Βασιλείου

 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι ο Νικόλαος Κούλης του Ιωάννη και ο Τριανταφυλλίδης Στέργιος του Ιωάννη.

 

Παραμένει ο Στέργιος Τριανταφυλλίδης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και η Παρασκευή Ζαχαριάδου και ο Δημήτριος Κωνσταντούλας ως μέλη της.

 

11. Επικύρωσε τις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας.