Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ. της Ικτίνος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η Τακτική  Γενική Συνέλευση συνήλθε την 29 Ιουνίου 2012, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ. 

Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι 20.095.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,31 % του μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι :

 

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2011 - 31/12/2011, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

2. Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2011 ποσού Ευρώ 0,02 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.3943/2011. Επομένως το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,015. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012 (αποκοπή Δευτέρα  20 Αυγούστου  2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). 

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Αυγούστου  2012.

Επίσης ο πρόεδρος προτείνει την κεφαλαιοποίηση «αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού» 1.429.005 ευρώ με σκοπό την διανομή στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή .Η απόφαση αυτή θα επικυρωθεί με Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα την κεφαλαιοποίηση «αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού» 1.429.005 ευρώ με σκοπό την διανομή στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας ,καθώς την τροποποίηση του καταστατικού του άρθρου 5 .

 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011

 

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

5. Έγκριση για την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς.
 

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.