Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη μη λήψη άλλων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για τη σύναψη νέας συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Nutriart στις 29/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
 

Η γενική συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (26.914.565) μετοχές επί συνόλου 42.501.273 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,33 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η γενική συνέλευση έλαβε με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με 26.914.565 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2011, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2011 καθώς και αντίστοιχα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2011.

3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προενέκρινε ένα ποσό για την τρέχουσα χρήση.

4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 την εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

5. Αποφάσισε την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Πετρόπουλος του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3) Μιχάλης Οικονομάκης του Ηλία, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4) Λεονάρδος Παπαγιαννούλης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

5) Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Αποφάσισε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008  να παραμείνει ως είχε, ήτοι αποτελούμενη από τους:

1) Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Νικόλαο Σοφοκλέους του Σοφοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

3) Χαράλαμπο Δαυίδ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για τη σύναψη νέας συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν  2190/1920, ως ισχύουν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) της Εταιρείας, η οποία την 31.12.2011 εμφανιζόταν αρνητική.

8. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κ. Λ. Παπαγιαννούλη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και περαιτέρω ενημερώθηκε για την πορεία της διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις Τράπεζες σχετικά με την περαιτέρω υλοποίηση της από 2 Αυγούστου 2011 Συμφωνίας Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.