Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Καλώδια.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση παρουσίασε στους μετόχους τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, τη στρατηγική καθώς και τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρείας.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 415 εκατ. ευρώ για το 2011, σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2010, η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του Ομίλου σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και στην ενοποίηση της νέας θυγατρικής FULGOR A.Ε., η οποία εξαγοράστηκε στις 29 Ιουλίου 2011.

 

Η βελτίωση των περιθωρίων λόγω αυξημένων πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις ανοδικές τάσεις των πρώτων υλών, καθώς και η αύξηση του κύκλου εργασιών, οδήγησαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόραων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 58% έναντι του 2010, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε 11,8 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 130% έναντι του 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 3,6 εκατ. Ευρώ έναντι 568 χιλ. Ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,3 εκατ. Ευρώ ή 0,117 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Ο Όμιλος συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία, εστιάζοντας στην διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR στον Όμιλο, στην επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας, στην αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.