Τις από 30 Ιουνίου 2011 και 20 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο επικύρωσε η Γ.Σ. της Reds, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε την 29η Ιουνίου, στα γραφεία της εταιρίας και συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 57,92% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. 

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου συνολικά 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 33.265.448 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 57,92% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν’ αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2011, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
 

Για το υπ’ αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011.
 

Για το υπ’ αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε, κατ’ άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Για το υπ’ αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2012 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου  και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

 

Για το υπ’ αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας,σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

Για το υπ’ αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.


Για το υπ’ αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωσε τις από 30 Ιουνίου 2011 και 20 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Για το υπ’ αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.