Τη μη διανομή μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της Χατζηκρανιώτη, κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στη γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 67,44% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 2.721.301 & απόλυτος αριθμός μετόχων 8), επί συνόλου 4.034.950 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:

 

1.Yποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων χρήσεως 01/01/11 - 31/12/11 και των επί αυτών εκθέσεων διαχείρησης και επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2011, λόγω ζημίας στη χρήση αυτή. Εγκρίθηκαν με 2.721.301 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

 

2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/11 - 31/12/11. Απηλλάγησαν με 2.721.301 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

 

3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Oρκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 1/1/12- 31/12/12 και έγκριση της αμοιβής τους. Η συνέλευση με 2.721.301 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2012 την κ.Σοφία Σταθοπούλου του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 14751 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ.Παντελή Φρίμα του Παναγιώτη με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 17231, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.

 

4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Η συνέλευση με 2.721.301 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαρνά Απόστολου του Βασιλείου, με τον κ.  Παπαγεωργίου Γεώργιο του Ιωάννη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

 

5. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2012. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2011 με 2.721.301 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2012 και μέχρι την 30/6/2013,  με 1.675.552 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  61,57% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 1.045.749 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  38,43% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

 

Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.