Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής ονομαστικής αξίας 4.000.000 ευρώ διάρκειας τριών ετών, με το σύνολο των όρων έκδοσης, κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης του εν λόγω δανείου, υπέγραψε στις 28/6 η Πλαίσιο Computers ΑΒΕΕ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Οι ομολογιούχοι οι οποίοι και θα καλύψουν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha Bank London Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών.
 

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την κάλυψη-αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των αυτών ως άνω ομολογιούχων δανειστών.