Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euromedica, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 19 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 16.024.289 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 73,44% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2011, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2011 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2011 - 31.12.2011), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2012,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική εταιρεία DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ , με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO international. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα ποσά που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2011, και ενέκρινε τη συνέχιση της συνεργασίας και των αμοιβών τους για το 2012.

Θέμα 5ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920 αποφάσισε παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 50.186.943 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,30 € δηλαδή από 3,10 € σε 0,80 € , και τον ισόποσο  συμψηφισμό  συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στα 17.456.328,00 € διαιρούμενο σε 21.820.410 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 € εκάστης. Επιπροσθέτως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 16.018.970 υπέρ και 5.319 κατά, ως μέλη του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου τους εξής: Βασίλειο Τσιμπικάκη του Σεραφείμ, Σπυρίδωνα Κοτρώτσιο του Ηλια,Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου, Αικατερίνη Κεχαγιά του Ιωάννη, Νικόλαο Λιακουνάκο του Θωμά και Ιωάννη Σωσσίδη του Γεωργίου. Όρισε επίσης τους κκ. Λεόντιο Κωνσταντίνο του Δημητρίου και Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου  ως ανεξάρτητα μέλη.  Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2014, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015.

Θέμα 7ο: Εκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε με ψήφους 16.018.970  υπέρ και 5.319 παρών ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων  τους: κα Κατσαρού Παρασκευή, κα Πασαλάρη Αναστασία και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Με τους ίδιους ψήφους εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, τους κ.κ.  Λεόντιο Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Σωσσίδη Ιωάννη του Γεωργίου  και Λιακουνάκο Νικόλαο του Θωμά.