Διεύρυνση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2012 η Sprider Stores, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες 20,077 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έναντι ζημιών 6,160 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. 


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 κατά 20,2% και ανήλθε σε € 20.303 χιλ. έναντι € 25.438 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 


Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:


Η συνεχιζόμενη καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν και το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 21,3%. 


Επιπλέον, και σε επιβάρυνση της ανωτέρω περιγραφόμενης κατάστασης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερα δυσμενές γεγονός, όταν η έδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της Εταιρίας τους επόμενους μήνες. Τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ασφαλισμένα στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της SPRIDER STORES A.E., ενώ κατά το παρόν χρονικό διάστημα υπάρχει συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος των ζημιών και να προχωρήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων το συντομότερο δυνατόν. 


Το ύψος των ως άνω ζημιών, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας ανήλθαν στο επίπεδο των € 12.180 χιλ., με το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια να διαμορφώνεται σε € 9.969 χιλ. περίπου. Τονίζεται ότι όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 κατά 20,2% και ανήλθε σε € 20.303 χιλ. έναντι € 25.438 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς και στην προσωρινή έλλειψη εμπορευμάτων από το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας, λόγω της πυρκαγιάς. 


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.746 χιλ. έναντι € 12.582 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 32,6%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 43,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 49,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. 


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες € 11.552 χιλ. έναντι ζημιών € 2.522 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011. Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επηρεαστεί κατά € 8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον λογαριασμό «Άλλα Έξοδα» ενώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 


Σημειωτέον ότι την ίδια περίοδο το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε € 11.713 χιλ. από € 15.247 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 23,2% απεικονίζοντας τις ενέργειες συγκράτησης του κόστους που υλοποιούνται. 


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες € 13.969 χιλ. έναντι ζημιών € 5.456 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αποσβέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε € 2.417 χιλ. έναντι € 2.934 χιλ., μειωμένες κατά 17,6%. 


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 19.941 χιλ. έναντι ζημιών € 6.269 χιλ. το πρώτο τρίμηνο 2011. Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € 3.982 χιλ. που αφορά ζημίες από καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται στον ομώνυμο λογαριασμό ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 


Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες € 20.077 χιλ. έναντι ζημιών € 6.160 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011. 


Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012.