Τη συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και τη δέσμευση του ποσού 652.942,47 ευρώ για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εγκεκριμένης επένδυσης, ενέκρινε η Γ.Σ. της Newsphone, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 29/6, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 5 Μέτοχοι, κατέχοντες 14.802.102 μετοχές που αντιστοιχούν στο 53,15 % του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2011.


Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/11-31/12/11 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.


ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2011, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2011 και προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2012 ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων  (800.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Ευστράτιος Απέργης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξης και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων. 

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα  Τερέζα Θεοδόση ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης της, και της καθημερινής ενασχόλησης της με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων  χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων. 

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.
 

ΘΕΜΑ 4ο :Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 εκλέχθηκαν για την χρήση 01/01/12-31/12/12 και για την ενοποιημένη χρήση 01/01/12 – 31/12/12 οι πιο κάτω ελεγκτές:

Τακτικός Ελεγκτής                                                           Τακτικός Ελεγκτής

Η κα Λουκίσσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13791               Ο κ. κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291

 

Αναπληρωματικός ελεγκτής                                       Αναπληρωματικός ελεγκτής

Η κα  Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ  26521  Η  κα Κώστα Παναγιώτα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ  13681

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως αμοιβή των άνω ελεγκτών για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας έτους 2012 το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (46.000,00 €) ετησίως. Ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 5ο :Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά  Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε  άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου  διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0,013107 ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0,013153 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,009865 ευρώ ανά μετοχή.

 

Παράλληλα, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 20η Αυγούστου 2012.

 

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2011, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ‘Αϋλων Τίτλων κατά την  22/08/2012. Αποφάσισε δε ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 28/08/2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:

 

• Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

• Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

• Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS.

 

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31/12/2012 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31/12/2012 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της  Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής.


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δέσμευσης έκτακτου αποθεματικού για την επένδυση της εταιρείας σύμφωνα με τον επενδυτικό Νόμο 3908/2011.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την δέσμευση του ποσού εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και σαράντα επτά (652.942,47 €) από τα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά  και συγκεκριμένα από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εγκεκριμένης επένδυσης με ύψος συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους  στα  τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα.  (3.976.674,84€) και συνολική ενίσχυση πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενός και είκοσι τριών (596.501,23€) ήτοι ποσοστό 15,00% του ενισχυόμενου κόστους που χορηγείται με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3908/2011  και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 5465/ΥΠΕ/6/00018/Γ/Ν.3908/2011/3.2.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ΘΕΜΑ 9ο :   Διάφορα θέματα.

Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.