Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Unibios, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπρο­σώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 36.755.626 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 91.770.944 μετοχών, ήτοι 40,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23-5-2012 πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

 

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε  την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  36.755.626   μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό    40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

 

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  36.755.626   μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό  40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012.

 

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους  36.755.626   μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό  40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής τους.

 

Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους  36.755.626   μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό  40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Παντελή Παπαιωάννου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2012 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

 

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με ψήφους  36.755.626   μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό  40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις προτάσεις του Προέδρου

 

ΘΕΜΑ 6ο : Αλλαγή της Έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του Αρθρου 2 του Καταστατικού.

 

Μετά από πρόταση του Προέδρου και με ψήφους  36.755.626   μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό  40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι αποφασίζουν την μεταφορά της Έδρας της εταιρίας στο Δήμο Φυλής Αττικής και αντίστοιχη τροποποίηση του Αρθρου 2 του Καταστατικού.