Την εξαγορά της Κέντρο Χάλυβων Ενεργειακή Μ.ΕΠΕ από την Κέντρο Χάλυβων ΑΕΒΕ ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Έλαστρον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης περί αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 100% επί των παρόντων μετόχων την εξαγορά της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΕΠΕ από την εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕΒΕ (επί της οποίας ασκείται έλεγχος από μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΑΣΤΡΟΝ). Η εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΕΠΕ έχει υπογράψει σύμβαση για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (με τιμή 0,39204 €/ΚWh) με την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 496,80 KW που θα εγκατασταθεί στην στέγη κτιρίου στον Ασπρόπυργο.

Το κόστος εξαγοράς της εταιρίας θα ανέλθει σε € 25 χιλ. όσο και η λογιστική της αξία. Σημειώνουμε ότι το τίμημα εξαγοράς είναι ιδιαιτέρως χαμηλό όταν μόνο η αξία της άδειας του Φ/Β σταθμού έχει υπολογισθεί από ανεξάρτητη εταιρία εκτιμητών σε € 200 χιλ. Από την ανωτέρω επένδυση η ΕΛΑΣΤΡΟΝ αναμένει ένα μέσο ετήσιο ακαθάριστο έσοδο της τάξης των € 260 – 270 χιλ. για περίοδο είκοσι ετών, ενώ η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται περίπου σε 20%. Η εξαγορά αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρίας στο χώρο.