Την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/06/2012 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., παρουσία οκτώ μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 98,77% (22.989.011 κοινές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνολικού 

 

Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπου και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

 

1.    Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 22.989.011, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

2.    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 22.989.011, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

3.    Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 22.989.011, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

4.    Εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν δε οι αμοιβές για τη χρήση 2012.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων 22.989.011, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

5.    Εξελέγη για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 η ελεγκτική εταιρεία ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. Εξελέγησαν ομόφωνα δια ψήφων 22.989.011, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

6.    Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ψήφων 22.989.011, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων (ή ποσοστό 98,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ), την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του Ν.3371/2005, προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων.

 

Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.