Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Flexopack, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/6 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Στη Γ.Σ. παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.979.222 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,61% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.gr).

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση. 

 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα  την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012 καθώς και την από 26 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας Σεραφείμ Δ. Μακρή (ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ) .

 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).     

 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

 

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 και ειιδκότερα ως Τακτικό Ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή Σεραφείμ Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Μπανίλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16451).  

 

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 23, 24, 25, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία εναρμονίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α, 39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

 

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012.