Σε €23.237 χιλ. διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ έναντι €32.385 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11.222 χιλ. έναντι ζημιών €3.240 χιλ. στο πρώτο τρίμηνο του 2011, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρώτο τρίμηνο του 2012 συνέχισε να χαρακτηρίζεται όπως και το σύνολο της περσινής χρονιάς από την έντονη αβεβαιότητα, την πολιτική αστάθεια και τα σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στοιχείο που έπληξε σημαντικά την αγορά καταναλωτικών αγαθών αλλά και την αγορά ενδύματος και υποδήματος ειδικότερα. 


Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες. Το σύνολο των εμπορευμάτων και του πάγιου εξοπλισμού ήταν ασφαλισμένα, ενώ τώρα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη πιστοποίηση του ύψους των ζημιών και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων. Το ύψος των ως άνω ζημιών ανήλθαν σε € 12.944 χιλ. ενώ το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζεται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαμορφώνεται σε € 10.369 χιλ. Σημειώνεται ότι επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.


Απόρροια των ανωτέρω ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε €23.237 χιλ. έναντι €32.385 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας πτώση κατά 28,2%. Σημειωτέο ότι τόσο η δραστηριότητα καθώς και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ εξαρτούνται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES  Α.Ε.


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.858 χιλ. έναντι € 13.421 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 34,0%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε €38,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 41,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου κέρδους αποδίδεται τόσο στην ως άνω μείωση του κύκλου εργασιών όσο και στην εμπορική επιθετική πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος και κυρίως στις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς.   

 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών και της μεικτής κερδοφορίας του Ομίλου τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημιές € 11.860 χιλ. έναντι ζημιών € 2.542 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σημείωσαν σημαντική πτώση κατά 23,4%. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επιβαρυνθεί κατά € 8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων.  


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες €14.488 χιλ. έναντι ζημιών €5.958 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες €21.356 χιλ. έναντι ζημιών €7.012 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί κατά € 4.746χιλ. από ζημίες από την καταστροφή των παγίων λόγω της πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11.222 χιλ. έναντι ζημιών €3.240 χιλ. στο πρώτο τρίμηνο του 2011.


Στόχος της διοίκησης εντός του 2012 αποτελεί ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους, ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς μέσω ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρούσα χρονική στιγμή αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων καθώς και η κατά το δυνατόν συντομότερα είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό.