Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική Γ.Σ. της Interfish. που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/6, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία 90,42% ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2011 (1.1.2011-31.12.2011) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2011 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2011 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2012 (01.01.2012- 31.12.2012) η οποία θα ορίσει  Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2011 τις καταβληθείσες αμοιβές, έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές, τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση 2012.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

Θέμα 7ο: Δεν υπήρχαν στην χρήση του 2011 έως και σήμερα συμβάσεις που να εμπίπτουν στις στις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20

 
Θέμα 8ο:  Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.