Την έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού 20.000.000 ευρώ και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ελληνικά Καλώδια στις 29/6/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά οι μέτοχοι επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν : 

 

Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι: 

 

1. Ιωάννη Μπατσόλα 

2. Κωνσταντίνου Λάϊου 

3. Αλέξιου Αλεξίου 

4 Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου μέλους 

5. Γεώργιου Στεργιόπουλου 

6. Μιχαήλ Διακογιάννη 

7. Ανδρέα Κατσάνου 

8. Wiedenmann Rudolf 

9. Νικολάου Γαλέτα, ανεξάρτητου μέλους 

10.Ιωάννη Σταυρόπουλου 

11.Ronald Gee 

12. Ιάκωβου Γεωργάνα 

 

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013. 

 

*Την έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού 20.000.000,00 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και θα χρησιμοποιηθούν, εν μέρει για την αντικατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, και εν μέρει για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας καθώς και για τη συμμετοχή σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών Εταιριών.