Η Cyprus Popular Bank Public CO LTD ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €1,8 δισ. με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και η προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) και 2010 (CPBCC) («Επιλέξιμα Αξιόγραφα») με συνήθεις μετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ»), κατ’ επιλογήν του κατόχου τους. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσό των εγγραφών στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ανήλθε σε 3.013.561,20 ευρώ, εκ των οποίων 2.843.525,80 ευρώ προήλθαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και 170.035,40 ευρώ από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές. Κατά συνέπεια θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους 30.135.612 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη, οι οποίες παρέχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.


Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και λόγω του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τους όρους του Διατάγματος περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας, του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 22 Μαΐου, 2012 και του Συμπληρώματος αυτού ημερομηνίας 19 Ιουνίου, 2012, ενεργεί ως Ανάδοχος στην έκδοση κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €1,8 δισ., οι αδιάθετες μετοχές που θα παραχωρηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με τιμή απόκτησης €0,10 ανέρχονται σε 17.960.598.952.

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι κατά την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή Επιλέξιμων Αξιογράφων με συνήθεις μετοχές, έχουν προκύψει 1.769.670.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10.


Όσον αφορά την προσφορά για ανταλλαγή Επιλέξιμων Αξιογράφων με ΑΕΚ σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί αιτήσεις για μετατροπή σε 147.892 ΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστο. Οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ δεν μπορούν να ικανοποιηθούν δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσης τους με βάση το Ενημερωτικού Δελτίο ημερ. 22.05.2012 και του Συμπληρώματος αυτού ημερ. 19.06.2012. 


Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.