Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 αποφάσισε η τακτική Γ.Σ. της Λιβάνης Α.Ε. στις 29/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν 9 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,69% των μετόχων.

 

Συγκεκριμένα, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να: 

 

1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2011 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

2) Απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2011. 

 

3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2012 αποφασίζεται παμψηφεί και ομόφωνα να ανατεθεί ο έλεγχος στην Διεθνή Ελεγκτική Α.Ε. Ο.Ε.Λ. με αριθμό μητρώου 111

 

4) Την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος